Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen

Artikel 4. Prijzen

Artikel 5. Levering van Producten en Diensten

Artikel 6. Annulering

Artikel 7. Terugzending en Reclamering

Artikel 8. Garanties

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10. Betaling

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14. Duur en beëindiging

Artikel 15. Overdracht rechten en verplichtingen

Artikel 16. Registratie en identificatie

Artikel 17. Privacy en persoonsgegevens

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

Bridge District: , statutair gevestigd te Zaltbommel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ‘s Hertogenbosch onder nummer 75455153

Diensten: alle werkzaamheden die Bridge District verricht welke werkzaamheden onderwerp zijn van een Overeenkomst of anderszins door Bridge District in opdracht en/of ten behoeve van de Klant zijn verricht;

Offerte: de door Bridge District opgestelde schriftelijke aanbieding betreffende de door Bridge District te leveren Diensten en/of Producten;

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Bridge District opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten en/of Producten;

Overeenkomst (van opdracht): iedere overeenkomst die tussen Bridge District en de Klant schriftelijk en/of op elektronische wijze (via de Website) tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan daarvan;

Opdracht: de door de Klant verstrekte opdracht aan Bridge District tot levering van Diensten of levering van Producten;

Partijen: Bridge District en de Klant gezamenlijk;

Producten: alle producten die Bridge District  aan de Klant levert;

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Website: de website www.bridge district.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Voorwaarden maken deel uit van alle Offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige (rechts)handelingen van Bridge District.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Klant uitdrukkelijk door Bridge District van de hand gewezen.

3. In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de desbetreffende bepaling uit de Overeenkomst.

4. Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert.

5. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen rechtsgeldig geschieden indien deze wijziging schriftelijk is geschied en door Partijen is ondertekend.

6. Bridge District behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zolang de Overeenkomst loopt, de Voorwaarden te wijzigen door middel van schriftelijke en/of elektronische kennisgeving aan de Klant. De wijziging zal intreden 30 dagen na de kennisgeving. Tot de wijziging is ingetreden, heeft de Klant de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijziging. Naar aanleiding van een bezwaar kan Bridge District ervoor kiezen de wijziging niet toe te passen op de Klant. Indien Bridge District daar niet voor kiest, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen, tot het moment waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 3. Aanbiedingen

1. Toezeggingen op de Website, in aanbiedingen en/of catalogi, brochures, prijslijsten, Offertes binden Bridge District niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het aanvragen van een Product of Dienst.

2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de aanvraag door Bridge District schriftelijk en/of per e-mail is aanvaard of bevestigd.

3. Bridge District behoudt zich het recht voor Opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel (volledige) vooruitbetaling te bedingen.

4. De Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, bevat een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen van Bridge District zijn uitgedrukt in Euro´s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen, reis- en verblijfkosten, telecommunicatiekosten, de kosten van koeriers, porti, materiaal en transport, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt.

2. Bridge District heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van Bridge District van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan de Klant.

3. Alle prijzen vermeld in catalogi en op de Website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 5. Levering van Producten en Diensten

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het (bedrijfs)adres van de Klant binnen Nederland.

2. Overeengekomen of opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Een overschrijding van de opgegeven levertijden geeft de Klant niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de bestelde Producten of Diensten te weigeren noch verplicht dit Bridge District tot enigerlei vergoeding aan de Klant. Bij niet tijdige levering dient Bridge District schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;

b) de dag van ontvangst door Bridge District van hetgeen volgens de Overeenkomst en/of de Voorwaarden door de Klant, al dan niet bij vooruitbetaling, dient te worden voldaan. Bridge District is gerechtigd bestelde Producten in deelzendingen te leveren en te factureren.

4. Levering vindt plaats door Bridge District of (naar vrije keuze van Bridge District) rechtstreeks door de leverancier. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten “af magazijn” dan wel “af leverancier” plaatsvinden in welk geval de Producten worden geacht door Bridge District te zijn geleverd en door de Klant te zijn aanvaard zodra de Producten aan de Klant aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel zijn geladen.

5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor rekening en risico van de Klant.

6. Indien de Klant de afname van de Producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant is in dat geval gehouden de daarmee gemoeide extra kosten te voldoen.

7. Indien de Klant de Producten niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, doet dat geen afbreuk aan de verplichting van de Klant om de factuur van Bridge District te voldoen. Na drie maanden is Bridge District niet langer gehouden het product voor de Klant op te slaan en beschikbaar te houden, ongeacht of de oorspronkelijke factuur is betaald.

Artikel 6. Annulering

1. Indien de Klant de Opdracht annuleert en/of Producten of Diensten weigert af te nemen om redenen die buiten de risicosfeer van Bridge District vallen, is de Klant verplicht de door Bridge District reeds aangeschafte Producten of Diensten tegen betaling af te nemen.

2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid behoudt Bridge District zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Terugzending en Reclamering

1. Terugzending van geleverde Producten door de Klant is slechts toegestaan na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Bridge District.

2. Terugzending is in alle gevallen slechts mogelijk binnen een termijn van 3 dagen na levering. Toestemming voor terugzending door Bridge District impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

3. Bridge District aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Bridge District opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Bridge District de Producten aan de Klant had afgeleverd.

4. Van terugname zijn uitgesloten speciale aanbiedingen, individuele configuraties, software waarvan de verzegeling is verbroken, projectieapparaten, meubels/safes en geopende inktpatronen, tonercartridges en kleurenlinten, verstrekte softwarelicenties en alle overige Producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

5. Reclames ter zake van de hoogte van de door Bridge District verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

6. Reclames terzake uitwendig waarneembare gebreken aan geleverde Producten dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der Producten te geschieden, bij overschrijding waarvan Bridge District niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding of herlevering gehouden is.

7. Reclames terzake niet-uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na constatering tot uiterlijk 30 dagen na levering van de Producten te geschieden welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Geen reclame is mogelijk ten aanzien van gebreken met betrekking tot de functionaliteit van software.

Artikel 8. Garanties

1. Voor de door Bridge District geleverde doch door haar van derden betrokken Diensten en/of Producten geldt het in artikel 7 bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde met betrekking tot die Diensten en/of Producten garantie(s) aan Bridge District heeft gegeven.

2. De eventuele garantie op een Product is in alle gevallen beperkt tot de garantie die door de producent of toeleverancier van het Product is verstrekt. Bridge District verleent geen aanvullende garantie op de Producten. Voor de garantieperiode wordt verwezen naar de producent.

3. Bridge District heeft in alle gevallen – afhankelijk van de door de producent geboden garantie – de vrije keuze de gebrekkige zaken te vervangen, indien mogelijk te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering aan de Klant.

4. Aanspraken van de Klant op garantie zijn slechts geldig op vertoon van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Bridge District onverlet.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Bridge District behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan.

2. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering(en) die Bridge District jegens de Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van haar verplichtingen jegens Bridge District.

3. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op de Klant is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij de Klant zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van diens afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel zodanig dat diens afnemers wetenschap hebben van het door Bridge District op grond van dit artikel gevestigde eigendomsvoorbehoud.

4. De Klant verbindt zich om vorderingen die zij tegen haar afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts om bedoelde vorderingen, zodra Bridge District de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de Klant.

5. Indien Bridge District goede grond heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten, is Bridge District gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. De Klant zal in dat kader Bridge District vrije toegang verlenen tot haar terrein en/of gebouw teneinde Bridge District in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Na terugneming zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming betrekking hebbende kosten.

6. Alle door Bridge District bij de dienstverlening te gebruiken apparatuur, software en andere materialen blijven het eigendom van Bridge District, ook indien de Klant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen ervan door Bridge District.

Artikel 10. Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde, dienen betalingen aan Bridge District binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Bridge District is in alle gevallen gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling en/of betaling in termijnen, van de Klant te verlangen.

2. Bridge District is in alle gevallen gerechtigd elektronisch te factureren. De Klant gaat door aanvaarding van de Overeenkomst uitdrukkelijk akkoord met deze wijze van facturering.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van de Klant in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

4. Verrekening of opschorting van betalingsverplichtingen door de Klant is niet toegestaan.

5. Bridge District is te allen tijde gerechtigd alvorens haar Diensten en/of Producten te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen, waarbij Bridge District gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien de Klant aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Bridge District schadevergoeding te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

6. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij van rechtswege in verzuim en heeft Bridge District zonder enige ingebrekestelling het recht haar vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

7. Indien de Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (of enige regeling ter opvolging daarvan). Indien incasso buiten rechte niet tot resultaat leidt, zal de Klant tevens gehouden zijn de volledige, werkelijke proceskosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.

8. Indien de Klant in verzuim is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Bridge District op de Klant openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

9. Alle op de Klant openstaande vorderingen worden onmiddellijk opeisbaar indien:

a) Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd;

b) Klant komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c) Klant nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

d) Klant overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan.

Artikel 11. Overmacht

1. Indien Bridge District door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren dan wel indien zij de Producten niet (tijdig) kan leveren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Bridge District geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bridge District niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Bridge District hetzij bij haar leveranciers van Producten en Diensten), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

3. Voor zover Bridge District ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bridge District gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Bridge District zal haar Diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Bridge District verwacht kan worden.

2. Behoudens de nakoming van eventuele garantieverplichtingen is Bridge District niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of bewuste roekeloosheid. Het betreft hier directe en indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Ten aanzien van opzet of bewuste roekeloosheid rust de bewijslast op de Klant.

3. Bridge District is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid van de Klant jegens derden, veroorzaakt door personeel van Bridge District of andere bij de uitvoering van enige bij de desbetreffende overeenkomst ingeschakelde personen, die niet met de leiding over de uitvoering hiervan zijn belast. Deze uitsluiting omvat tevens opzet en bewuste roekeloosheid.

4. Bridge District is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

5. Bridge District is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die aan haar voor, door of namens de Klant ter beschikking zijn gesteld.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden door Bridge District gegeven adviezen vrijblijvend verstrekt. Bridge District verstrekt dergelijke adviezen naar beste weten en kunnen. Bridge District is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die uit het gegeven advies zou kunnen voortvloeien.

7. Onverminderd het voorgaande uit dit artikel 12 is de aansprakelijkheid in alle gevallen, ­ ongeacht de rechtsgrond waarop de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd, beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw) dan wel, zulks naar keuze van Bridge District, tot het maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van Bridge District uit te keren bedrag.

8. De aansprakelijkheid van Bridge District voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt totaal nimmer meer dan vijftigduizend euro.

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bridge District meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Bridge District vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten en alle overige (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Bridge District geleverde Diensten en/of Producten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten etc., uitsluitend bij Bridge District en/of haar toeleveranciers.

2. Indien door Bridge District aan de Klant een softwarelicentie wordt verkocht of geleverd, is de Klant -tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen– gehouden deze licentieovereenkomst rechtstreeks met de licentiegever af te sluiten. Bridge District wordt nimmer partij bij een dergelijke licentieovereenkomst. De Klant vrijwaart Bridge District voor alle schade welke mogelijkerwijs voort kan vloeien uit de niet nakoming van een dergelijke licentieovereenkomst door de Klant.

3. Ingeval de Klant Bridge District gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart de Klant Bridge District voor alle mogelijke aanspraken van derden.

4. Begrotingen, plannen, catalogi, software, en andere materialen waaruit “knowhow” van Bridge District blijkt, die in het kader van de Offerte of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Bridge District. De Klant dient deze zaken alsmede de daarin vervatte informatie, in het bijzonder knowhow betreffende de te leveren prestaties, geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Resultaten uit Overeenkomsten die aan de Klant ter beschikking worden gesteld, dienen strikt voor eigen gebruik, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 14. Duur en beëindiging

1. Indien de Dienst een duurovereenkomst betreft wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De Overeenkomst eindigt door:

a) Vervulling van de Opdracht door Bridge District;

b) Opzegging van de Overeenkomst;

c) Ontbinding.

3. Indien Partijen een duurovereenkomst hebben gesloten kan opzegging van de Overeenkomst, door beide Partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in dergelijke gevallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, minimaal 6 maanden.

4. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet is Bridge District gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) aan de Klant uitstel van betaling of surseance wordt aangevraagd of verleend;

b) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken;

c) de (onderneming van) de Klant wordt geliquideerd of beëindigd;

d) indien de Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 van deze Voorwaarden) betaald.

5. Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Bridge District heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd vóór de ontbinding, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. Overdracht rechten en verplichtingen

1. Het is Bridge District toegestaan de in de Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In dat geval zal Bridge District de Klant hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Bridge District is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. De Klant kan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet dan na schriftelijke toestemming van Bridge District aan derden overdragen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Bridge District, zijn alle door Klant bestelde Producten of Diensten uitsluitend bestemd voor eigen, intern gebruik door Klant en niet voor wederverkoop. Indien Klant incidenteel een product of dienst wenst te verkopen aan een ander, dan dient Klant daarvoor toestemming te vragen aan Bridge District. Bridge District zal de gevraagde toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, maar kan wel verlangen dat enige aan Klant geboden korting door Klant wordt terugbetaald.

Artikel 16. Registratie en identificatie

1. In het kader van registratie door Bridge District verstrekte accountgegevens (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden) dienen door de Klant strikt vertrouwelijk te worden gehouden. Het is de Klant niet toegestaan derden met behulp van accountgegevens van de Klant in te (laten) loggen op de Website en bestellingen te laten plaatsen.

2. Bridge District is niet gehouden de identiteit van de Klant vast te stellen. Bridge District is niet aansprakelijk indien onbevoegden met behulp van de accountgegevens van de Klant bestellingen plaatsen of anderszins via de Website overeenkomsten sluiten met Bridge District.

3. Indien de Klant vermoedt dat haar accountgegevens gecompromitteerd zijn en/of indien een derde ongeoorloofde toegang tot haar account heeft gehad of heeft, is de Klant gehouden Bridge District daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Bridge District is in dat geval bevoegd gepaste maatregelen te treffen.

Artikel 17. Privacy en persoonsgegevens

1. Bridge District respecteert de privacy van haar Klanten en (website)bezoekers. Bridge District verwerkt en beschermt persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en in overeenstemming met haar privacyverklaring.

2. Indien de Klant Diensten of Producten afneemt van Bridge District waarbij als onderdeel van de Dienst of het Product persoonsgegevens worden verwerkt, is de Klant zelf verantwoordelijk om met de fabrikant of leverancier van de Dienst of het Product de noodzakelijke afspraken te maken over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. De Klant vrijwaart Bridge District tegen aanspraken en schade voorvloeiend uit of verband houdend met enig gebrek in de naleving van toepasselijke privacywetgeving gepleegd door de Klant of enige leverancier of fabrikant.

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst en de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de Voorwaarden zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bridge District gevestigd